Вход в системата
Забравена парола
Лични данни
“Сладур“ ЕООД Ви информира, че е регистриран администратор на лични
данни в Комисията по защита на личните данни. Част от доброволно предоставените
на “Сладур“ ЕООД данни са лични и попадат под специален режим на защита по
смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и
вътрешните правила на “Сладур“ ЕООД. “Сладур“ ЕООД обработва лични данни по
силата на закон и за постигане на законово позволени цели, свързани с правата и
интересите на техните субекти, както и за реализиране на своите законни интереси в
качеството си на администратора на личните данни.

“Сладур“ ЕООД Ви информира, че поема задължение да събира, обработва,
съхранява и използва предоставените лични данни в рамките на законово уредените
срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

“Сладур“ ЕООД Ви информира., че предоставя личните данни на държавни,
общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически
лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба,
когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като
участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните
права и интереси на “Сладур“ ЕООД. Информираме Ви, че при спазване на
вътрешните правила на “Сладур“ ЕООД имате право на достъп и право на коригиране
на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, както
и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите
лични данни за различни от посочените цели.

Ние високо ценим сигурността на Вашите лични данни и осигуряването на
тяхната защита е наш най-висш приоритет и съществена част от нашите
стандарти за качество и професионализъм. Ние поемаме задължение и за в
бъдеще да използваме Вашите лични данни само и единствено за ефективното
реализиране на Вашите законни права и интереси.

Ние използваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване и разкриване. Ако дадена парола се ползва, за да Ви помогне да защитите своите лични данни, Ваша е отговорността да пазите паролата си в тайна. Не споделяйте тази информация с никого. Ако ползвате съвместно компютъра с друго лице, трябва винаги да излизате от системата, преди да напуснете Уеб сайта, за да защитите достъпа до вашите данни.

Последна актуализация: 15.05.2018